روستای کوچ تپه در شهرستان خدابنده و در استان زنجان واقع شده است. این روستا تمامی امکانات حال حاضر مورد نیاز را دارا می باشد .روستای کوچ تپه قیدار